محمد نور محمدی/ پرورش گاو شیری و کارخانه تولید لبنیات

پرورش دهنده گاو شیری

مجتمع دامپروری پیشتاز

و کارخانه تولید لبنیات با نام تجاری زکا

دهنگ شهرستان بستک

استان هرمزگان

مجموعه تولیدی زکا با تولید سالانه 7000 تن انواع لبنیات شامل:کشک،دوغ ،ماست، کره

اشتغال زایی و استفاده از نیروی آموزش دیده بومی برای حداقل 20 نفر بطور مستقیم

حضور موفق در بازار منطقه

مجتمع دامپروری پیشتاز بستک