زهرا رادمنش هستم آموزگار بازنشسته  مدیر کارگاه تولیدی عرقیات گیاهی شفا

پس از بازنشستگی پیگیر اموزش های طب سنتی و داروهای گیاهی شدم

و با هدف آوردن نمادی از کاشان و شیراز به شهر زیبای بندرعباس

فعالیت خود را در شهر فین شروع نمودم.

https://hajifirouz4.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/04b92b50494d9b99294380ab9d8b06a237250516-480p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjI2NWE3ZmQ3N2YzNmE3YWZmZTc3MjEyMWI4NjRlN2Y2IiwiZXhwIjoxNjMxNjk2OTU2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.KA_p2i0Goq324fOY49_VBBrFHash7E1ioZCg7bp3_0Q