اسحق مداح مدیر مجموعه نوین کشت مداح واقع در استان هرمزگان شهرستان رودان است.

ایشان دارای 18 سال سابقه تولید گلخانه ای صیفی و سبزی عمدتا تولید فلفل رنگی است.

بیشتر فعالیت مجموعه نوین کشت مداح در زمینه صادرات  فلفل رنگی است .

محصولات مجموعه نوین کشت دارای بازار جهانی هستند.

نوین کشت مجموعه ای  با ایجاد ظرفیتت 100نفری اشتغال مجموعه ای موفق و رو به پیشرفت می باشد.

http://https://aspb28.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/b45238f07703366d4d57c194e0eee49836527620-720p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImY1NmE4NTNmYzIzOWIwMDIwOTdkNzVkZWJjNjk4NDEwIiwiZXhwIjoxNjMxNjk3MzA3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.9kAb2BXIbNsEUWIhwkIrHt3r8PWsc783MYyueQiCwhU