افشین واحدی کشاورز بخش تولید شهرستان رودان استان هرمزگان هستم.مدیر واحد 13 هکتاری لیموترش

مجموعه ما با ظرفیت تولید 40 تا 50 تن لیمو ترش در سال یکی از عمده صادر کنندگان لیمو به کشور های آسیا میانه و عراق می باشد.

ک با بروز ترین سیستم آبیاری روز دنیا در حال حاضر مجموعه ای موفق در عرصه کشاورزی و صادرات می باشد.

http://https://aspb28.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/0baad0804b19e1d60f55086aa13be2e736525407-480p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjJmZGI1ODcxNjg3Y2E2NTdiZmM4YmMxYzRjMjUzNDUxIiwiZXhwIjoxNjMxNjk2Nzg5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.FtI7-yqATScff-83Sktka2yVIIH0J-CEaF-6bPkS3zY